1. <optgroup id="dzptc"><em id="dzptc"><del id="dzptc"></del></em></optgroup>
      1. <sub id="dzptc"><sup id="dzptc"></sup></sub>

       dì zǐ guī

       弟 子 規

       zǒng xù

       總 敘

       點播放按鈕開始朗讀

       dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn

       弟子規 圣人訓 首孝悌 次謹信

       fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén

       泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

       rù zé xiào

       入則孝

       fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

       父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶

       fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchén

       父母教 須敬聽 父母責 須順承

       dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng

       冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定

       chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn

       出必告 反必面 居有常 業無變

       shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī

       事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧

       wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng

       物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷

       qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù

       親所好 力為具 親所惡 謹為去

       shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū

       身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞

       qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián

       親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢

       qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

       親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

       jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn

       諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨

       qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

       親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床

       sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

       喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕

       sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

       喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

       chū zé tì

       出 則 弟

       xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

       兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

       cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

       財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯

       huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

       或飲食 或坐走 長者先 幼者后

       zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

       長呼人 即代叫 人不在 已即到

       chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

       稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能

       lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

       路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立

       qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

       騎下馬 乘下車 過猶待 百步余

       zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò

       長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐

       zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

       尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜

       jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí

       進必趨 退必遲 問起對 視勿移

       shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng

       事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

       jǐn

       zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

       朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時

       chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu

       晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手

       guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè

       冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切

       zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

       置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢

       yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

       衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家

       duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

       對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則

       niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

       年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑

       bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

       步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬

       wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

       勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀

       huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng

       緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱

       zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

       執虛器 如執盈 入虛室 如有人

       shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

       事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略

       dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

       斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問

       jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

       將入門 問孰存 將上堂 聲必揚

       rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng

       人問誰 對以名 吾與我 不分明

       yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

       用人物 須明求 倘不問 即為偷

       jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán

       借人物 及時還 后有急 借不難

       xìn

       fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

       凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉

       huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

       話說多 不如少 惟其是 勿佞巧

       jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

       奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之

       jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

       見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳

       shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

       事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯

       fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū

       凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

       bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

       彼說長 此說短 不關己 莫閑管

       jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

       見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋

       jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng

       見人惡 即內省 有則改 無加警

       wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì

       唯德學 唯才藝 不如人 當自礪

       ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

       若衣服 若飲食 不如人 勿生戚

       wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè

       聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻

       wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

       聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親

       wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè

       無心非 名為錯 有心非 名為惡

       guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū

       過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜

       fàn ài zhòng

       泛 愛 眾

       fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

       凡是人 皆須愛 天同覆 地同載

       xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo

       行高者 名自高 人所重 非貌高

       cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

       才大者 望自大 人所服 非言大

       yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī

       己有能 勿自私 人所能 勿輕訾

       wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

       勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新

       rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo

       人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾

       rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

       人有短 切莫揭 人有私 切莫說

       dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn

       道人善 即是善 人知之 愈思勉

       yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

       揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作

       shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

       善相勸 德皆建 過不規 道兩虧

       fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo

       凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少

       jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

       將加人 先問己 己不欲 即速已

       ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng

       恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長

       dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

       待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬

       shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán

       勢服人 心不然 理服人 方無言

       qīn rén

       親 仁

       tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī

       同是人 類不齊 流俗眾 仁者希

       guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

       果仁者 人多畏 言不諱 色不媚

       néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo

       能親仁 無限好 德日進 過日少

       bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

       不親仁 無限害 小人進 百事壞

       yú lì xué wén

       余力學文

       búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén

       不力行 但學文 長浮華 成何人

       dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

       但力行 不學文 任己見 昧理真

       dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào

       讀書法 有三到 心眼口 信皆要

       fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ

       方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起

       kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

       寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通

       xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì

       心有疑 隨札記 就人問 求確義

       fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

       房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正

       mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng

       墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

       lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

       列典籍 有定處 讀看畢 還原處

       suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī

       雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之

       fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

       非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志

       wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì

       勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致

       2019中文字幕极速在线观看